محور های هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران


با تاکید بر روانشناسی تروما


 • سبب شناسی و مداخله در تروما


 • پاندمی کرونا و تروما


 • آسیب یا رشد پس از تروما


 • آسیب شناسی روانی و سلامت روان


 • مداخلات روانشناختی

 

 • سلامت روان دانشجویان و دانش آموزان

 • اعتیاد و آسیب های اجتماعی


 • روانشناسی و فرهنگ


 • روانشناسی و صنعت


 • روانشناسی و مهندسی هیجان

 • روانشناسی و هوش مصنوعی


 • روانشناسی عملکرد و ورزش


 • روانشناسی و فضای مجازی


 • روانشناسی خانواده و ازدواج


 • روانشناسی کودک و نوجوان

 • روانشناسی، مغز و شناخت

 

 • روان شناسی شهری و رفتار شهروندی