کمیته راهبردی کنگره
دکتر رضا زمانی
رییس کنگره
رییس انجمن روانشاسی ایران
وب سایت: www.iranpa.org
پست الکترونیکی: reza_zamani1 [at] yahoo.com
تلفن: 66022709
دکتر حمید یعقوبی
دبیر علمی کنگره
دانشیار دانشگاه شاهد و رییس مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف
وب سایت: www.sharif.edu
پست الکترونیکی: yaghubi [at] sharif.edu
تلفن: 66022709
دکتر حمید پورشریفی
دبیر کمیته راهبردی
دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
وب سایت: www.iranpa.org
پست الکترونیکی: poursharifi [at] yahoo.com
تلفن: 66022709
دکتر شیوا دولت آبادی
عضو شورای راهبردی کنگره
دانشگاه علامه طباطبایی
وب سایت: www.iranpa.org
پست الکترونیکی: ipa1374 [at] gmail.com
تلفن: 66022709
دکتر حسین شکرکن
عضو شورای راهبردی کنگره
دانشگاه شهید چمران اهواز
وب سایت: www.iranpa.org
پست الکترونیکی: ipa13744 [at] gmail.com
تلفن: 66022709
دکتر بهروز دولتشاهی
عضو شورای راهبردی کنگره
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
وب سایت: www.iranpa.org
پست الکترونیکی: dolatshahee [at] yahoo.com
تلفن: 66022709
دکتر شهریار شهیدی
عضو شورای راهبردی کنگره
دانشگاه شهید بهشتی
وب سایت: www.iranpa.org
پست الکترونیکی: shahidi [at] yahoo.com
تلفن: 66022709
دکتر لادن فتی
عضو شورای راهبردی کنگره
دانشگاه علوم پزشکی ایران
وب سایت: www.iranpa.org
پست الکترونیکی: lfata [at] yahoo.com
تلفن: 66022709
دکتر مهرنوش اثباتی
عضو شورای راهبردی کنگره
انجمن روانشناسی ایران
وب سایت: www.iranpa.org
پست الکترونیکی: esbati [at] yahoo.com
تلفن: 66022709
دکتر خسرو حمزه
عضو شورای راهبردی کنگره
انجمن روانشناسی ایران
وب سایت: www.iranpa.org
پست الکترونیکی: hamzeh [at] yahoo.com
تلفن: 66022709
محسن پروازی
عضو شورای راهبردی کنگره
انجمن روانشناسی ایران
وب سایت: www.iranpa.org
پست الکترونیکی: parvazi [at] yahoo.com
تلفن: 66022709
سهیل جعفرصالحی
دبیر اجرایی
دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
وب سایت: www.iranpa.org
پست الکترونیکی: congress8 [at] iranpa.org
تلفن: 66022709
دنیا تهران فر
رییس دبیرخانه الکترونیک کنگره
مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف
وب سایت: www.sharif.edu
پست الکترونیکی: donyatehranfarpsyco [at] gmail.com
تلفن: 66022709