برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 تشخیص بالینی، بخش اصلی درمان اختلال های روانی
1400-09-03 09:00-13:00
فضای مجازی - لینک متعاقبا اعلام می شود 30
دانشجویان و اعضای وابسته انجمن 1,800,000 ریال
اعضای پیوسته انجمن (ارشد و دکتری) 2,000,000 ریال
روانشناسان و مشاوران غیر عضو انجمن و شرکت کنندگان آزاد 2,200,000 ریال
1 دکتر عبدالله امیدی
2 راهکارهای غنابخشی به فرمولبندی و مداخلات عملی در جلسه‌ی رواندرمانی (با تاکید بر نشانه فرمانش Cyber semiotics)
1400-09-05 09:00-13:00
فضای مجازی - لینک متعاقبا اعلام می شود 30
دانشجویان و اعضای وابسته انجمن 1,800,000 ریال
اعضای پیوسته انجمن (ارشد و دکتری) 2,000,000 ریال
روانشناسان و مشاوران غیر عضو انجمن و شرکت کنندگان آزاد 2,200,000 ریال
1 دکتر نادر منیرپور
3 مدل شناختی و تکنیک های شناختی درمان وسواس
1400-09-03 14:00-18:00
فضای مجازی- لینک متعاقبا اعلام می شود 30
دانشجویان و اعضای وابسته انجمن 1,800,000 ریال
اعضای پیوسته انجمن (ارشد و دکتری) 2,000,000 ریال
روانشناسان و مشاوران غیر عضو انجمن و شرکت کنندگان آزاد 2,200,000 ریال
0 دکتر مجید محمود علیلو
4 زوج درمانی هیجان مدار
1400-09-04 09:00-13:00
فضای مجازی-لینک متعاقبا اعلام می شود 30
دانشجویان و اعضای وابسته انجمن 1,800,000 ریال
اعضای پیوسته انجمن (ارشد و دکتری) 2,000,000 ریال
روانشناسان و مشاوران غیر عضو انجمن و شرکت کنندگان آزاد 2,200,000 ریال
0 دکتر سمیرا رسولی