1. تمدید مهلت ارسال چکیده مقاله تا ۱۵ مرداد
مهلت ارسال چکیده مقاله به هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران تا تاریخ ۱۵ مرداد تمدید شد