اطلاعیه شماره 7 - توضیحاتی در رابطه با پذیرش مقالات به صورت پوستر
1400-08-18

مقالات شرکت کنندگانی که بصورت ارائه پوستر اعلام شده بعلت شرایط کرونا و غیرحضوری بودن کنگره نیازی به آماده سازی و تهیه پوستر ندارد

لازم به ذکر است که مقالات شما در کتابچه مقالات کنگره چاپ خواهد شد.