اطلاعیه 11- دسترسی به برنامه های ضبط شده کنگره
1400-08-26

با توجه به هماهنگی های انجام شده، کلیه ی فیلم های ضبط شده کنگره طی هفته ی آتی بر روی سایت کنگره بارگذاری خواهد شد.

دبیرخانه الکترونیکی کنگره