اطلاعیه شماره 13: قسمت اول ویدئوهای هشتمین کنگره انجمن روان شناسی ایران بصورت تفکیک شده
1400-11-02

قسمت اول ویدئوهای هشتمین کنگره روان شناسی ایران کنگره بصورت تفکیک شده از طریق لینک زیر قابل دانلود است:


http://ocw.sharif.edu/cms/ocw/3a1d5978aec27c621c2b14a892f73e2b.rar