اطلاعیه شماره 14 : قسمت دوم ویدئوهای هشتمین کنگره انجمن روان شناسی ایران به صورت تفکیک شده
1400-11-02

قسمت دوم ویدئوهای هشتمین کنگره انجمن روان شناسی ایران به صورت تفکیک شده از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد :

http://ocw.sharif.edu/cms/ocw/fed21bc1a3618ddf64ceae7a2b1b5141.rar