برای اطلاع از وضعیت نهایی مقاله،به سامانه کاربری خود مراجعه کرده و نتایج داوری را مشاهده نمایید. 

لازم به ذکر است پذیرش یا عدم پذیرش مقالات شرکت کنندگان هشتمین کنگره با ارسال ایمیل به نویسندگان اعلام و اطلاع رسانی شده است.