مقالات شرکت کنندگانی که بصورت ارائه پوستر اعلام شده بعلت شرایط کرونا و غیرحضوری بودن کنگره نیازی به آماده سازی و تهیه پوستر ندارد 

لازم به ذکر است که مقالات شما در کتابچه مقالات کنگره چاپ خواهد شد.