رابطه بین حساسیت پردازش حس و استرس ادراک شده در زنان مبتلا به دیسمنوره اولیه
کد مقاله : 1001-IRANPA-FULL
نویسندگان:
بهاره قربانی تقلیدآباد *1، رضا تسبیح سازان2
1دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات ارومیه
2دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ارومیه
چکیده مقاله:
مقدمه: دیسمنوره اولیه با استرس ادراک شده فزاینده ای همراه است و بنظر می رسد حساسیت پردازش حسی در استرس ادراک شده مبتلایان دخیل باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین حساسیت پردازش حسی و استرس ادراک شده در زنان مبتلا به این سندرم انجام شد.

روش: این مطالعه یک مطالعه توصیفی (غیر تجربی) بود که از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه زنان مبتلا به دیسمنوره اولیه مراجعه کننده به متخصصین زنان در خرداد تا شهریور سال 1399 بود. پس از تهیه پرسشنامه های حساسیت پردازش حسی و استرس ادراک شده ، 207 زن مبتلا به دیسمنوره اولیه با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

یافته ها: حساسیت پردازش حسی بالا با استرس ادراک شده همبستگی معناداری دارد(855/.). علاوه بر این ، سهولت تحریک(840/0) و حساسیت زیبایی شناختی (448/0) با استرس ادراک شده مرتبط بودند (001/.). تحلیل رگرسیون ( 74/. )نشان داد که پردازش حسی بالا و مولفه سهولت تحریک بهترین پیش بینی کننده استرس ادراک شده هستند.

نتیجه گیری: زنانی که دیسمنوره اولیه دارند و پردازش حسی بیشتری را گزارش می کنند بیشتر در معرض استرس ادراک شده هستند و پردازش حسی بالا و سهولت تحریک ممکن است پیش بینی کننده استرس ادراک شده باشد.
کلیدواژه ها:
استرس، پردازش حسی، دیسمنوره
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است