مقایسه خطای درجاماندگی و زمان واکنش نوجوانان دارای اختلال بدریخت انگاری بدن با نوجوانان عادی
کد مقاله : 1006-IRANPA-FULL
نویسندگان:
سوران رجبی *1، لیلا کامران2
1گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
2گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
چکیده مقاله:
زمینه: اختلال بدریخت انگاری بدن اختلالی است که مهم‌ترین تظاهر آن اشتغال ذهنی مفرط به وجود نقصی خیالی یا بزرگ‌نمایی‌شده در ظاهر است. هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه خطای درجاماندگی و زمان واکنش بین نوجوانان دارای اختلال بدریخت انگاری بدن و نوجوانان عادی انجام شده است. روش‏‌شناسی: روش این پژوهش علی- مقایسه‌ای و حجم نمونه 500 نفر بود که در محدوده سنی 18-13 سال قرار داشتند و به شیوه‌ی نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. در این بین با استفاده از پرسشنامه بدریخت انگاری بدن 50 فرد دارای اختلال (32/5=σ ، 89/5=μ) و 50 فرد به عنوان گروه مقایسه (13/1=σ ، 10/16=μ) جهت مقایسه‌ی خطای درجاماندگی و زمان واکنش انتخاب شدند. به منظور سنجش خطای درجاماندگی از نرم افزار ویسکانسین و جهت سنجش زمان واکنش از آزمون استروپ استفاده شده است. یافته‏‌ها: نتایج بدست آمده از تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد بین دو گروه نوجوانان دارای اختلال بدریخت انگاری بدن و افراد سالم از نظر خطای درجاماندگی و زمان واکنش تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه‏‌گیری: این تحقیق نشان داد که خطای درجاماندگی و زمان واکنش افراد دارای اختلال بدریخت انگاری بدن دارای نقایص قابل توجهی است.
کلیدواژه ها:
بدریخت انگاری بدن، خطای درجاماندگی، زمان واکنش، ویسکانسین
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است