تاب‏‏ ‏‏آوری دانشجویان در شرایط کرونائی: نقش دینداری و ابعاد شخصیت بر اساس مدل 5 عاملی
کد مقاله : 1007-IRANPA-FULL
نویسندگان:
سید حامد حسین پور خاقانی *1، رحیم یوسفی2
1دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران (نویسنده مسئولE-mail: khaghani59@gmail.com
2دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
چکیده مقاله:
مقدمه: مطالعات نشان می دهد، صفات شخصیتی و نگرش های مذهبی، یکی از راهبرد های اساسی افراد در رویارویی با بحرانهای پیش روی زندگی هستند. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تاب آوری، بر اساس ابعاد شخصیتی و دینداری دانشجویان انجام گرفت. روش: این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری، شامل تمامی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مشغول به تحصیل (1400-1399) است که با استفاده از روش تبانچیک و فیدل( 2007)، تعداد 179دانشجو انتخاب، و پرسشنامه طراحی شده جهت پاسخگویی از طریق شبکه های اجتماعی مجازی در اختیار آنان قرارگرفت. ابزار گردآوری داده ها، شامل سه پرسشنامه؛ پنج عاملی شخصیت(NEO)، تاب آوری کونور و دیویدسونCD-RISC)) و پرسشنامه دینداری گلاک و استارک بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمونهای همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده گردید، که نهایتا داده ها به وسیله نرم افزارspss-21 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین ابعاد مختلف دینداری، صفات شخصیت و تاب‏آوری دانشجویان، همبستگی معنی داری وجود دارد (0/05> P). همچنین بر حسب نتایج بدست آمده از مدل رگرسیون چندگانه، از بین مولفه‏های صفات شخصیت و دینداری؛ روان رنجوری، پیشبینی کننده منفی برای میزان تاب آوری و برون گرایی، وجدانی بودن و بعد مناسکی( دینداری)، پیش بینی کننده های مثبت با میزان تاب آوری بودند (0/001> P). نتیجه گیری: مبتنی بر یافته‏ها، در شرایط بحرانی، مثل پاندمی کرونا، ابعاد دینداری و صفات مثبت شخصیت در میزان تاب‏آوری دانشجویان موثر است و ارتقای آن می‏تواند در مواجهه با شرایط بحرانی مفید باشد.
کلیدواژه ها:
ویژگی های شخصیتی، دینداری، تاب آوری
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است