رابطه سبک های دلبستگی و سبک های فرزند پروری مادران با وسواس فکری – اجباری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه
کد مقاله : 1009-IRANPA-FULL
نویسندگان:
زهرا نوری تموزانی *1، مهدی ربیعی2
1کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران
2استادیار گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران
چکیده مقاله:
مقدمه: هدف این تحقیق بررسی، رابطه سبک های دلبستگی و سبک های فرزند پروری مادران با وسواس فکری - اجباری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه بود.
روش: روش تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره دبیرستان شهرستان ملارد در سال تحصیلی 95-94 است. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده که حجم نمونه با توجه به ریزشی که داشت در انتها شامل 89 نفر بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه دلبستگی هزن و شیور، پرسشنامه شیوه های فرزند پروری )بامریند( و پرسشنامه (OCI-R ) وسواس فکری -اجباری بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین متغیرهای سبک های دلبستگی و سبک های فرزند پروری مادران با وسواس – اجباری نوجوانان رابطه معناداری وجود دارد (041/0) و همچنین بین وسواس فکری با سبک فرزند پروری سهل انگارانه همبستگی ( 192/0) با سبک فرزند پروری مستبدانه همبستگی( 066/0 ) و منفی و با سبک فرزند پروری مقتدرانه همبستگی( 003/0 ) می باشد.
نتیجه‌گیری: سبک های فرزند پروری و سبک های دلبستگی با وسواس فکری- اجباری دانش آموزان مرتبط است، لذا توجه به انتخاب سبک‌های مناسب فرزند‌پروری و دلبستگی باید مورد توجه خانواده‌ها و والدین باشد.
کلیدواژه ها:
سبک های دلبستگی، سبک ها فرزند پروری، وسواس فکری – اجباری
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است