مقایسه نیازهای روان شناختی و طرحواره ظاهری در دختران ورزشکار و غیر ورزشکار
کد مقاله : 1010-IRANPA-FULL
نویسندگان:
سمیه تکلوی *1، الهام نصرتی2
1استادیار روانشناسی،گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
2ارشد روانشناسی بالینی، گروه روان شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل ایران
چکیده مقاله:
مقدمه: ورزش و فعالیت بدنی علاوه بر رشد ابعاد جسمانی نقش مهمی در رشد روانی-اجتماعی و ویژگی های شخصیتی افراد به ویژه ورزشکاران بر عهده دارد. هدف: هدف این پژوهش مقایسه نیازهای روان شناختی (خودمختاری، شایستگی، ارتباط) و طرحواره ظاهری در دختران ورزشکار و غیر ورزشکاربود. روش ها: پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دختران ورزشکار و غیر ورزشکار در رده سنی ۱۸-۱۵سال در شهر اردبیل بودند، که از این تعداد ۶۰ نفر ( ۳۰ نفر ورزشکار و ۳۰ نفر غیر ورزشکار) با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسش نامه های نیازهای بنیادی روان شناختی (گاردیا، دسی، و ریان، ۲۰۰۰) و طرحواره ظاهری (کش، ۲۰۰۳) استفاده شد. جهت بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج: نتایج تحلیل واریانس نشان داد که تفاوت معنی داری بین متغیرهای نیازهای روانشناختی و طرحواره ظاهری بین دو گروه ورزشکاران و غیر ورزشکارن وجود دارد. همچنین میانگین متغیرهای نیازهای روان شناختی در دختران ورزشکار بالاتر از دختران غیر ورزشکاران می باشد و میانگین طرحواره ظاهری در ورزشکاران کمتر از غیر ورزشکاران می باشد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که نیازهای روانشناختی در دختران ورزشکار بالا تر از غیر ورزشکاران و طرحواره ظاهری در دختران غیر ورزشکار بالاتر می باشد.
کلیدواژه ها:
نیازهای روان شناختی، طرحواره ظاهری، ورزشکار، غیرورزشکار
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است