مقایسه بهزیستی ذهنی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران در زمان شیوع ویروس کوید-19
کد مقاله : 1011-IRANPA-FULL
نویسندگان:
سمیه تکلوی *1، الهام نصرتی2
1استادیار روانشناسی،گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
2ارشد روانشناسی بالینی، گروه روان شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل ایران
چکیده مقاله:
مقدمه: ورزش به عنوان یک رکن اساسی شیوه زندگی سالم در نظر گرفته شده و به طور واضح فعالیت بدنی در ارتباط با سلامت روان زنان است و به عنوان یک الگوی رفتاری در طول زندگی می تواند از بیماری های مختلف پیشگیری و یا آنها را کنترل کند. هدف: هدف این پژوهش مقایسه بهزیستی ذهنی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران در زمان شیوع ویروس کوید-19 بود. روش ها: پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دختران ورزشکار و غیر ورزشکار در رده سنی 25-20 سال در شهر اردبیل بودند، که از این تعداد 80 نفر (40 نفر ورزشکار و 40 نفر غیر ورزشکار) با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه بهزیستی ذهنی (کی یز و ماگیارمو،2003) استفاده شد. جهت بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس نشان داد که تفاوت معنی داری بین متغیر های بهزیستی ذهنی (هیجانی، روانشناختی، اجتماعی) بین دو گروه ورزشکاران و غیر ورزشکاران در زمان شیوع ویروس کوید-19 وجود دارد. همچنین میانگین زیر مقیاس های بهزیستی ذهنی در ورزشکاران بالاتر از غیر ورزشکاران می باشد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که بهزیستی ذهنی در ورزشکاران بالاتر می باشد.
کلیدواژه ها:
بهزیستی ذهنی- هیجانی- روانشناختی- اجتماعی- ورزشکار- غیر ورزشکار
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است