بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش(ACT) بر سکوت زناشویی زنان ناسازگار شهر تهران
کد مقاله : 1013-IRANPA
نویسندگان:
سیده سمیه هاشمی زاده آلهاشم *
دانشجوی کارشناسی ارشد/ دانشگاه غیر انتفاعی علامه فیض کاشانی. کاشان . بلوار امام رضا.
چکیده مقاله:
مقدمه: سکوت زناشویی به عنوان خودداری از بیان نظرات، علایق، انتظارات و احساسات راجع به مسائل و مشکلات زناشویی و به عنوان نوعی چشم پوشی کردن منفعلانه از تعارضات زناشویی قلمداد می گردد که عدم شناسایی و پیشگیری از آن می تواند به مشکلات بزرگتری در نظام خانواده منجر گردد، از اینرو هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش(ACT) بر سکوت زناشویی زنان ناسازگار شهر تهران بود. روش: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تمام زنان واجد ویژگی ناسازگاری زناشویی مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهر تهران بودند. از این جامعه 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس در دو گروه آزمایش و کنترل(هر کدام 15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای هفته ای دو بار درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش را دریافت نمودند. ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر و سکوت زناشویی رضایی و رسولی بود. به منظور تجزیه و تحلیل از روش تحلیل کوواریانس توسط نرم افزار آماری spss24 استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر سکوت زناشویی زنان ناسازگار اثربخش بود و این تفاوت میانگین در دو گروه آزمایش و کنترل معنادار نشان داده شد(05/0>p). نتیجه گیری: با عنایت به نتایج بدست آمده مشاوران و متخصصین در حوزه خانواده می توانند جهت کاهش سکوت زناشویی بین زوجین از درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بهره مند گردد.
کلیدواژه ها:
پذیرش و تعهد، سکوت زناشویی ، ناسازگار.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است