ارزیابی عملکرد خانواده و اختلالات جنسی در زنان نابارور شهر تبریز
کد مقاله : 1014-IRANPA-FULL
نویسندگان:
حبیب شجاع نهند1، شهلا دانایی2، محمدرضا حسین پور *3، نازیلا آقاخانی4
1اداره مشاوره، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2عضو هیت علمی جهاد دانشگاهی تبریز.
3واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران
4دانشگاه تبریز
چکیده مقاله:
مقدمه: بر اساس مطالعات انجام‌یافته تجربه استرس‌زای ناباروری با طیف وسیع اختلال‌های روان‌شناختی و مشکلات ارتباطی بین زوجین همراه است. با توجه به وجود یافته‌های متناقض درزمینه ی ناباروری و عملکرد خانواده و عملکرد جنسی در زوجین، پژوهش حاضر باهدف ارزیابی عملکرد خانواده و اختلالات جنسی در زنان نابارور شهر تبریز صورت پذیرفت.
روش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی - مقطعی بود که در سال 1399 بر روی زنان نابارور مراجعه‌کننده به مرکز ناباروری بیمارستان ولیعصر (عج) شهر تبریز انجام شد. از میان مراجعان تعداد 88 نفر به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس بر اساس ملاک‌های ورود و خروج انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل ابزار سنجش خانواده و پرسشنامه عملکرد جنسی زنان روزن و همکاران بود. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS 18 و روش‌های آمار توصیفی (میانگین، میانه، چولگی، کشیدگی، مینیمم و ماکزیمم) و آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه‌ای) استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که میزان عملکرد کلی خانواده و مؤلفه‌های حل مشکل، ارتباط، نقش‌ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی و کنترل رفتار در زنان نابارور به‌طور معنی‌داری پایین‌تر از حد متوسط می‌باشند (005/0 = p). یافته دیگر پژوهش حاضر نشان داد که میزان عملکرد جنسی، تحریک روانی، ارگاسم و رضایتمندی در زنان نابارور به‌طور معنی‌داری بالاتر از حد متوسط می‌باشند(005/0 = p).
نتیجه‌گیری: با توجه به آثار استرس‌زای ناباروری و تأثیر آن بر عملکرد خانواده، توجه و تلاش در جهت کمک به رفع این مسئله اهمیت زیادی دارد. لذا استفاده از درمان‌های روان‌شناختی در طی درمان‌های مرتبط با ناباروری ضروری به نظر می‌رسد.
کلیدواژه ها:
عملکرد خانواده، اختلالات جنسی، ناباروری
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است