اثربخشی پروتکل ترکیبی هنردرمانی و ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب و شرم در بازماندگان آزار جنسی: یک مطالعه ی مقدماتی
کد مقاله : 1016-IRANPA-FULL
نویسندگان:
گلفام گودرزی *، خیرالله صادقی، علی اکبر فروغی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
چکیده مقاله:
مقدمه و هدف: آزار جنسی پیامدهای منفی روانی زیادی از جمله افسردگی، اضطراب و شرم را در بر دارد. اگرچه درمان های شواهد-مدار در درمان تروما موثر هستند، ولی گاهی قادر به پوشش نیازهای درمانی همه ی درمانجویان نبوده و نرخ ریزش بالایی دارند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی پروتکل ترکیبی هنردرمانی و ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب و شرم در تعدادی از بازماندگان زن آزار جنسی بود.
روش: این مقاله شامل یک برنامه ی درمانی هشت هفته ای برای 16 زن بازمانده ی آزار جنسی در ایران در سنین 20-49 است که با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.این افراد به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل قرار داده شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های تاثیر حوادث (برای بررسی شدت تروما) و افسردگی بک (نسخه ی دوم)، اضطراب بک، و احساسات شخصی جمع آوری شد.
یافته ها: برای تحلیل داده ها از میانگین، انحراف استاندارد، آزمون تی مستقل و تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده شد. یافته ها حاکی از آن بود که پروتکل ترکیبی در مراحل پس آزمون و پیگیری دو ماهه، شدت افسردگی، اضطراب و شرم را در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به میزان معناداری کاهش داده است.
نتیجه گیری: این مقاله پیشنهاد می کند که از این پروتکل برای تسهیل روند درمان زنانی که مورد آزار جنسی واقع شده اند و از علایم اختلالاتی چون افسردگی، اضطراب و شرم رنج می برند، به عنوان یک روش مستقل یا مکمل در کنار درمان های شواهد-مدار استفاده شود.
کلیدواژه ها:
هنردرمانی، ذهن آگاهی، افسردگی، اضطراب، شرم، آزار جنسی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است