درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما و مواجهه بر اضطراب سلامت و مشکلات رفتار جنسی کودکان آسیب‌دیده از ترومای جنسی
کد مقاله : 1018-IRANPA-FULL
نویسندگان:
منصوره بهرامی پور اصفهانی *1، ُسیده فاطمه حسینی2
1هیئت علمی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه ازاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
2کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه ازاد اسلامی اصفهان( خوراسگان)
چکیده مقاله:
هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما و مواجهه بر اضطراب سلامت و مشکلات رفتار جنسی کودکان آسیب دیده از ترومای جنسی بود. روش پژوهش مورد-منفرد و جامعه‌ی اماری شامل کلیه ی کودکان آسیب دیده از ترومای جنسی در شهر اصفهان در بازه ی زمانی پاییز و زمستان 1397 بود . به روش نمونه گیری در دسترس 2 کودک آسیب دیده از ترومای جنسی 9-12 ساله به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل اضطراب سلامت سالکوسکیس و ارویگ(2002) و پرسشنامه ی محقق ساخته مشکلات رفتار جنسی بود . روش مداخله به طور انفرادی در 10 جلسه آموزشی 45 دقیقه ای دو بار در هفته به اجرا در امد. داده های به دست امده از سه مرحله‌ی خط پایه و مداخله و پیگیری بر اساس تحلیل دیداری تجزیه و تحلیل شد. یافته ها با محاسبه ی خط پایه. مقایسه‌ی ان با مرحله ی مداخله نشان داد که درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما و مواجهه بر مشکلات رفتار جنسی تنها در مرحله مداخله و بر اضطراب سلامت در مرحله ی مداخله و پی گیری موثر بوده است.
کلیدواژه ها:
درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما، مواجهه، آسیب دیده از ترومای جنسی، اضطراب سلامت، رفتار جنسی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است