اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد ( ACT ) بر خود پنداره و احساس تنهایی افراد مبتلا به اختلال پر خوری
کد مقاله : 1022-IRANPA-FULL
نویسندگان:
وحیده باباخانی *1، زهره حلاجیان2، آزیتا مصطفی منتقمی3، عاطفه متولی4
1گروه مشاوره دانشکده علوم انسانی دانشگاه ازاد ابهر
2مشاور شبکه بهداشت رامسر
3کارشناس امور اجتماعی بهزیستی تنکابن
4مشاور رابط آموزشکده فنی حرفه ای دختران و پسران آمل
چکیده مقاله:
مقدمه و هدف : امروزه اختلالات خوردن یک موضوع مطرح در جامعه و از مورد توجه‌ترین اختلالات روانی به شمار می-روند که ریشه در مسائل زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر خودپنداره و احساس تنهایی افراد مبتلا به اختلال پرخوری است.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است.جامعه اماری پژوهش حاضر کلیه افراد مراجع کننده به مرکز مشاوره شبکه بهداشت شهرستان رامسر بودند که از بین آنها تعداد 30نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و سپس در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.گروه آزمایش به مدت 10 جلسه تحت گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند. برای گرد اوری داده از پرسشنامه خود پنداره راجرز(1957) و پرسشنامه احساس تنهایی راسل،پیلوا(1980) استفاده شد. آنالیز داده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و به روش آنکووا و مانکووا انجام گرفت.
نتایج : تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر آن بود که مداخلات درمانی در کاهش احساس تنهایی و خود پنداره افراد مبتلا به اختلال پر خوری مناسب بوده است.( . (p-0/01 همچنین بر اساس نتایج آزمون مانکووا،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) باعث بهبود خودپنداره، کاهش احساس تنهایی و کاهش معنادار علائم پرخوری گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل گردیده است.
کلیدواژه ها:
درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد ( ACT ) ، خود پنداره ، احساس تنهایی ، اختلال پر خوری
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است