اثربخشی استفاده از علامت بر آموزش مهارت اجتماعی رعایت نوبت در کودکان دارای اوتیسم
کد مقاله : 1024-IRANPA-FULL
نویسندگان:
آرمان مهرآذین *
روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، خمینی شهر، ایران
چکیده مقاله:
اتیسم از اختلالات شایع عصب‌روان‌شناختی با نقص در مهارت‌های ارتباطی است. بنابراین بکارگیری برنامه‌های آموزشی با هدف پیشگیری و تعدیل مشکلات مبتلایان به اختلال اتیسم از اهداف درمانگران و متخصصان این حوزه است. در این راستا هدف از پژوهش حاضر بهره‌گیری از علامت در بهبود مهارت اجتماعی(رعایت نوبت) کودکان مبتلا به اتیسم سطح سوم شهر اصفهان می‌باشد. بنابراین جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی کودکان مبتلا به اتیسم شهر اصفهان است که به دلیل محدودیت‌های بهداشتی و لزوع رعایت پروتکل‌های کرونا با روش نمونه‌گیری هدفمند 3 کودک انتخاب شدند. ابزار پژوهش نیز چک لیست محقق ساخته رعایت نوبت مشاهده بود. داده‌های بدست آمده با روش تحلیل مورد منفرد تجزیه و تحلیل شدند، نتایج نشان داد این روش منجر به افزایش میانگین رعایت نوبت شده است و براساس آزمون PND این روش با ضریب اطمینان 100 درصد موثر بود. بنابراین بهره‌گیری از رویکردهای آموزشی مبتنی بر علامت بعنوان عامل تقویت‌کننده موجب بهبود عملکرد ارتباطی در کودکان می‌شود. بنابراین از این روش می‌توان در کلینیک‌ها و مراکز درمان تخصثی کودکان اتیسم بهره گرفت.
کلیدواژه ها:
اوتیسم. رعایت نوبت. علامت. مهارت اجتماعی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است