مقایسه ابعاد شفقت به خود در سطوح مختلف تجربه ضربه عشق
کد مقاله : 1028-IRANPA-FULL
نویسندگان:
نظام الدین قاسمی *1، نورالله محمدی2، الهام مرادی3
1گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون، کازرون، ایران
2گروه روان شناسی دانشگاه شیراز
3گروه روان شناسی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون
چکیده مقاله:
هدف پژوهش حاضر مقایسه شفقت خود در دانشجویان دختر با سطوح مختلف ضربه عشق بود. در پژوهش حاضر که از نوع علی مقایسه‌ای بود، از میان تمامی دانشجویان دارای نشانگان ضربه عشق دانشگاه سلمان فارسی که در سال 1399 مشغول به تحصیل بودند، 117 نفر (39 نفر در سطح نشانگان قابل کنترل ضربه عشقی، 39 نفر در سطح نشانگان قابل تحمل ضربه عشقی و 39 نفر در سطح نشانگان ضربه عشق جدی) به شیوه نمونه‌گیری در دسترس و با لحاظ نمودن ملاک‌های ورود و خروج انتخاب شدند. از مقیاس تشخیصی نشانگان ضربه عشق (LTI) و مقیاس شفقت خود (SCS) جهت جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد و در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی به روش تحلیل واریانس چندمتغیری MANOVA)) به کمک نرم‌افزار 26-SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد میان دانشجویان در هر سه سطح نشانگان ضربه عشق در شفقت خود (000/0=P ،96/16F=) و مؤلفه‌‌های آن شامل مهربانی با خود (01/0= P، 78/4=F)، قضاوت نسبت به خود (000/0= P، 62/9=F)، انزوا (000/0= P، 77/12=F)، ذهن‌آگاهی (001/0=P، 37/7=F) و همانندسازی افراطی (000/0=P، 47/13=F) تفاوت معناداری وجود داشت و فقط در مؤلفه اشتراکات انسانی (12/0=P، 15/2=F) تفاوت معناداری وجود نداشت. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت تجربه هیجان شدید عشق می‌تواند در سه سطح اتفاق افتد و در هر سطح بر شاخص‌های روان‌شناختی افراد همانند شفقت به خودتأثیر متفاوت بگذارد. بنابراین از آنجایی‌که تجربه ضربه عشق برای همه افراد تقریباً گریزناپذیر است برنامه‌ریزی‌های روان‌شناختی در سطوح سه‌گانه پیشگیری و مداخله برای دانشجویان پیشنهاد می‌شود.
کلیدواژه ها:
شفقت خود، ضربه عشق
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است