اثربخشی مشاوره گروهی ستیر بر سرمایه روان‌شناختی و عزت نفس زنان بهبود یافته از کووید-19
کد مقاله : 1029-IRANPA-FULL
نویسندگان:
فهیمه باهنر *1، سید مسعود محسن الحسینی2
1گروه مشاوره دانشگاه اصفهان
2گروه مشاوره دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مشاوره گروهی ستیر بر سرمایه روانشناختی و عزت نفس زنان انجام شده است. روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون _ پس آزمون با گروه گواه و پیگیری 3ماهه بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه، زنان بهبودیافته از کووید-19 در شهر تهران بود، که با استفاده ازروش نمونه گیری در دسترس تعداد30 نفر انتخاب شدند، و به طور تصادفی به دوگروه 15 نفره، شامل یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرارگرفتند. گروه آزمایش تحت هشت جلسه گروه درمانی 90دقیقه ای به شیوه مشاوره گروهی ستیر قرار گرفت و گروه کنترل هیچ برنامه ای دریافت نکرد. ابزار پژوهش سه مقیاس سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران (2007) و عزت نفس روزنبرگ (2012) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های به دست آمده از تحلیل کوواریانس داده‌ها نشان داد که بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنادار وجود دارد، به این معنا که آموزش مشاوره گروهی ستیر بر سرمایه روانشناختی و عزت نفس زنان مؤثر است.
کلیدواژه ها:
کلید واژه ها: سرمایه روانشناختی، عزت نفس، مشاوره گروهی، ستیر
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است