پیش بینی ادراک درد بر اساس رضایت زناشویی و باورهای فراشناختی در زنان خانه دار شهر اصفهان
کد مقاله : 1030-IRANPA-FULL
نویسندگان:
الهام انصاری *1، سارا آقابابایی2
1موسسه آموزش عالی فیض الاسلام خمینی شهر. اصفهان
2دانشگاه اشرفی اصفهانی
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش پیش بینی کننده رضایت زناشویی و باورهای فراشناختی بر ادراک درد زنان خانه دار انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه زنان خانه دار شهر اصفهان در سال 1399 که حداقل در یک ناحیه از بدن خود درد داشتند، می باشد. بدین منظور تعداد 384 نفر از این زنان خانه دار ، به روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شدند. پرسشنامه‌های درد مک گیل(1997)، رضایت زناشویی انریچ(1987) و فراشناخت-30 (2004) از ابزارهای پژوهش حاضر بودند. داده ها با روش رگرسیون چندگانه با روش گام به گام و رگرسیون خطی ساده تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که از بین تمام متغیرهای پژوهش، مدیریت مالی، باورهای منفی کلی و ازدواج و فرزندان قادر به پیش بینی ادراک درد هستند. همچنین مشخص شد از نظر بیشترین تاثیر بر روی ادراک درد، مدیریت مالی(زیر مقیاس پرسشنامه انریچ) در رتبه اول و باورهای منفی کلی(زیر مقیاس پرسشنامه‌ی باورهای فراشناخت) و ازدواج و فرزندان(زیر مقیاس پرسشنامه انریچ) به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند(در سطح معنارادی 0/01). بطور کلی نتایج نشان داد که متغیرهای رضایت زناشویی و باورهای فراشناختی قادر به پیش بینی ادراک درد در زنان خانه دار هستند.
کلیدواژه ها:
ادراک درد، رضایت زناشویی، باورهای فراشناختی، زنان خانه دار.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است