نقش همدلی ، تنظیم هیجان و جو مدرسه در برابر قلدری سایبری
کد مقاله : 1032-IRANPA-FULL
نویسندگان:
زهرا شیرانی *1، زهرا برمکه2، منصوره بهرامی پور3
1گروه روانشناسی دانشگاه خوراسگان اصفهان
2گروه روانشناسی دانشگاه خوراسگان اصفهان
3گروه روانشناسی دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان
چکیده مقاله:
مقدمه: قلدری نوعی خشونت در سطح پایین است که مورد توجه محققان و مربیان حوزه تربیتی قرار گرفته است. هدف: این پژوهش با هدف نقش همدلی، تنظیم هیجان و جو مدرسه در برابر قلدری سایبری انجام گرفت. روش: این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز به تعداد 5221 نفر دختر و 6047 نفر پسر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که مطابق آن 373 نفر دانش آموز به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب گردیدندکه 200نفر آن دانش آموز پسر و 173 نفر دانش آموز دختر می باشد. پرسشنامه های پژوهش از طریق فضای مجازی و با هماهنگی های صورت گرفته با مدیر و معلمان مدارس صورت گرفت. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تجربه قلدری-قربانی سایبری (آنتادیو و همکاران، 2016)، پرسشنامه همدلی (نریمانی و همکاران، 1396)، پرسشنامه تنظیم هیجان(گارنفسکی، گرایچ و اسپینهاون،2002) و پرسشنامه جو مدرسه (پاشیاردیس، 2000) استفاده شد. برای تحلیل سوالات از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین همدلی، تنظیم هیجان و جو مدرسه با قلدری سایبری رابطه وجود دارد(01/0>P). همچنین نتیجه حاصل از رگرسیون نیز نشان داد سهم همدلی، تنظیم هیجان و جو مدرسه در پیش بینی قلدری سایبری در سطح معنی داری قرار دارد (05/0>P). نتیجه‌گیری: همدلی، تنظیم هیجان و جو مدرسه به طور قابل توجهی در کاهش قلدری سایبری در بین دانش آموزان نقش مهمی دارد.
کلیدواژه ها:
همدلی، تنظیم هیجان و جو مدرسه در برابر قلدری سایبری
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است