بررسی رابطه همدلی، سبک دلبستگی، فرسودگی شغلی و رضایت شغلی کارکنان بخش فوریت های پزشکی شهر اصفهان
کد مقاله : 1037-IRANPA-FULL
نویسندگان:
هاجر براتی *
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه روانشناسی
چکیده مقاله:
هدف: تروماها از علل اصلی معلولیت و مرگ ومیر در جهان محسوب می‌شوند. ازآنجایی‌که مراقبتهای پیش‌بیمارستانی، اولین جزء نظام مراقبت درمانی تروما را تشکیل می‌دهند؛ توجه به کارکنان این بخش مهم است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه همدلی، سبک دلبستگی، فرسودگی شغلی و رضایت شغلی کارکنان بخش فوریت‌های پزشکی شهر اصفهان انجام شده است.
روش: در این مطالعه توصیفی - همبستگی، 312 نفر از کارکنان فوریتهای پزشکی اصفهان در بهار 1400 به روش دردسترس به عنوان نمونه، انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از شاخص واکنش بین فردی (IRI) ، پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (MBI)، مقیاس دلبستگی بزرگسالان (AAS)، و پرسشنامه رضایت شغلی جاج و بونو(2000) استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون در نرم افزار SPSS تحلیل شد.
نتیجه: نتایج نشان داد که نتایج نشان داد که بین ابعاد همدلی یعنی دیدگاه گیری و توجه همدلانه با رضایت شغلی رابطه مثبت معنی دار و بین تخیل و درماندگی شخصی و رضایت شغلی رابطه منفی و معنی‌دار وجود دارد. همچنین رابطه بین سبک‌های دلبستگی ایمن و اجتنابی با رضایت شغلی مثبت و معنی‌دار و رابطه سبک دلبستگی اضطرابی با رضایت شغلی منفی و معنی‌دار است. بین ابعاد همدلی و سبک‌های دلبستگی با ابعاد فرسودگی شغلی رابطه معنادار وجود دارد و نیز همبستگی بین فرسودگی شغلی و رضایت شغلی معنی‌دار است
نتیجه‌گیری: از آنجایی که همدلی و سبک‌های دلبستگی کارکنان فوریتهای پزشکی در فرسودگی شغلی آنان و در نهایت رضایت شغلی نقش دارند؛ به دست‌اندرکاران سازمانی در بخش فوریت‌های پزشکی توصیه می‌شود.
کلیدواژه ها:
کارکنان فوریت های پزشکی، همدلی، فرسودگی، دلبستگی، رضایت شغلی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است