آسیب شناسی روانی مردان و تأثیرآن برسلامت روان و عزت نفس زنان قربانی خشونت خانگی و زنان عادی
کد مقاله : 1044-IRANPA-FULL
نویسندگان:
parisa torbati *
ازاد اردبیل
چکیده مقاله:
مشکلات شخصیتی و اختلالات روانی از جمله منابع مهم در اعمال خشونت مردان نسبت به همسرو اعضای خانواده می باشد.وجود اختلالات شخصیتی،ارتباط قوی با روان آزردگی وخشونت دارد.سازمان بهداشت جهانی،نقش خانواده را درافزایش وکاهش سلامت روان و عزت نفس و بهزیستی اعضا معرفی کرده است(کمپل 2003).خانواده رکن اصلی سازنده در شخصیت هرفرد است(ثنایی).تعریف نظری سلامت روانی:شامل شرایطی است که سطوح بالایی از نشانه های سلامت هیجانی،پذیرش خود،رشدشخصی،هدفمندی در زندگی،تسلط برمحیط ومشخصه اصلی آن نداشتن اضطراب و نشانگان مختل کننده زندگی است وظرفیت مقابله ی مناسب با تنیدگیهاوتناقضهای زندگی میباشد.تعریف نظری عزت نفس:کارلسون(1996) قضاوت فردی شخص از ارزش خود تعریف می کند که افراد با بررسی اینکه چگونه بااستانداردهای خود به خوبی کنارمی آیند وچگونه عملکردشان با دیگران مقایسه میشود،به این قضاوت دست می یابند. هدف از این پژوهش مقایسه ی سلامت روان و عزت نفس زنان قربانی خشونت خانگی توسط مردان دچار اختلالات روانی و زنان عادی بود.روش نمونه گیری بصورت دسترس بودکه جامعه ی آماری شامل 50نفر زنان متأهل مورد خشونت و 50نفر زنان عادی شهرستان مریوان انتخاب شدند.داده ها بااستفاده از پرسشنامه ی سلامت روان GHQوعزت نفس کوپراسمیت جمع آوری شدند.اطلاعات به دست آمده بااستفاده از آزمون تحلیل واریانس و با بهره گیری از نرم افزار SPSSتجزیه و تحلیل شد.نتایج نشان داد میانگین نمرات افسردگی،اضطراب،اختلال جسمانی سازی ومشکلات کارکرداجتماعی به طور معنی داری در زنان تحت خشونت خانگی بیشتر از زنان عادی و نمرات عزت نفس در زنان عادی بیشتر بود(p<0/001).
کلیدواژه ها:
آسیب شناسی روانی مردان _خشونت خانگی زنان _ سلامت روان و عزت نفس زنان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است