رابطه‌ی سرسختی روان شناختی با اضطراب کرونا در سالمندان : نقش واسطه ای حمایت اجتماعی ادراک شده
کد مقاله : 1045-IRANPA-FULL
نویسندگان:
فهیمه صادقی کیان *1، محسن امیری2، ابراهیم کوکبی رحمان3
1کارشناس ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه کبودرآهنگ همدان
2دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه رازی، دانشکده علوم اجتماعی کرمانشاه، گروه روانشناسی
3دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اراک
چکیده مقاله:
با توجه به اپیدمی ویروس کرونا واثرات جبران ناپذیر آن بر سالمندان؛ پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی ادراک شده در رابطه سرسختی روان شناختی با اضطراب کرونا در سالمندان انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی سالمندان 60 به بالا بود که بر اساس فراخوان اینترنتی در شبکه های اجتماعی مجازی(واتساپ وتلگرام) به روش نمونه گیری داوطلبانه تعداد 200 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور جمع آوری داده ها از مقیاس اضطراب کرونا ویروس(علی پور وهمکاران، 1398)، مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده(زمیت وهمکاران، 1988) و پرسش نامه سرسختی روان شناختی (کوباسا و همکاران، 1982) استفاده شد. جهت تجزیه وتحلیل از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و روش رگسرسیون با استفاده از نرم افزار spss-25 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سرسختی روان شناختی و اضطراب کرونا رابطه معناداری وجود دارد (001%>p). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از این بود که سرسختی روان شناختی بر اضطراب کرونا تاثیر معناداری دارد و حمایت اجتماعی ادراک شده این رابطه را میانجی گری می‌کند. (01 %> p). بر اساس نتایج پژوهش حاضر، سرسختی روان شناختی با نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی ادراک شده می‌تواند منجر به کاهش اضطراب کرونا سالمندان شود؛ بنابراین ضروری است اقدامات لازم جهت افزایش حمایت اجتماعی ادراک شده و روحیه سرسختی برای کاهش اضطراب کرونا سالمندان انجام شود.
کلیدواژه ها:
سرسختی روان شناختی، اضطراب کرونا، سالمندان، حمایت اجتماعی ادراک شده
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است