اثربخشی فیلم درمانی بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول
کد مقاله : 1046-IRANPA-FULL
نویسندگان:
محمدرضا حسین پور *1، صدیقه سمیعی2، رضا سمیعی3، لاله سمیعی4
1واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران
2واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
3واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران
4ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
چکیده مقاله:
مقدمه: اختلال اضطراب اجتماعی، شایع ترین نوع اختلالات اضطرابی است که عملکرد و روابط اجتماعی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد. نوجوانان با اختلال اضطراب اجتماعی در عملکرد تحصیلی و سلامت روان آسیب می بینند. پیامدهای منفی این اختلال در نوجوانان درمقایسه با کودکان و بزرگسالان بیشتر و شایع تر است. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی فیلم درمانی بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول صورت پذیرفت.
روش: این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون بود. جامعهی آماری شامل دانش آموزانی بود که به علت اختلال اضطراب اجتماعی در مدارس شهر الیگودرز به مراکز مشاور مدرسه مراجعه کردند. از بین دانش آموزان تعداد ۳۰ نفر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی ها در هر گروه قبل از مداخله و در پایان مداخله با پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک تحت آزمون قرار گرفتند. هشت جلسه درمان به صورت گروهی بر گروه آزمایش انجام شد.
یافته‌ها: تحلیل کواریانس در مرحله پس آزمون، بهبودی معناداری را در نمرات اضطراب اجتماعی گروه آزمایش نشان داد (100/0>p).
نتیجه‌گیری: فیلم درمانی تاثیر معناداری در اضطراب اجتماعی دانش آموزان دارد. لذا، می تواند بعنوان رویکرد درمانی جایگزین یا روش مکمل در کنار درمان های موجود برای درمان اضطراب اجتماعی مورد توجه قرار بگیرد.
کلیدواژه ها:
فیلم درمانی، اضطراب اجتماعی، دانش آموزان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است