تعیین نقش سرخوردگی زناشویی و سبک های دلبستگی در پیش بینی گرایش به روابط فرازناشویی در زوجین
کد مقاله : 1047-IRANPA-FULL
نویسندگان:
رویا زارع *
گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
چکیده مقاله:
گرایش به روابط فرازناشویی امروزه به یکی از مهم ترین معضلاتی است که ضربه اساسی بر بنیاد بسیاری از خانواده وارد کرده است. این پژوهش با هدف تعیین نقش سرخوردگی زناشویی و سبک های دلبستگی در پیش بینی گرایش به روابط فرازناشویی در زوجین صورت گرفت. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که به روش نمونه گیری دردسترس تعداد 120 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده پرسشنامه گرایش به روابط خارج از ازدواج، پرسشنامه سبک های دلبستگی و مقیاس سرخوردگی زناشویی استفاده شد. داده های جکه آوری شده با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس یافته ها بین سبک دلبستگی دو سوگرا (37/0 =r)، سبک دلبستگی ایمن (421/0- =r)، سبک دلبستگی اجتنابی (346/0 =r) و سرخوردگی زناشویی (318/0 =r) با گرایش به روابط فرازناشویی در زوجین رابطه معناداری وجود دارد (01/0 p<). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سرخوردگی زناشویی و سبک های دلبستگی 41 درصد توانایی پیش بینی گرایش به روابط فرازناشویی در زوجین را دارد. این نتایج می تواند از سوی مشاوران و روانشناسان مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه ها:
سرخوردگی زناشویی، سبک های دلبستگی، روابط فرازناشویی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است