مقایسه هیجان شرم و گناه در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر و افراد سالم
کد مقاله : 1048-IRANPA-FULL
نویسندگان:
رویا زارع *1، سمیه تکلوی2
1گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
2استادیار روانشناسی،گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
چکیده مقاله:
زمینه و هدف: اختلالات مزمن گوارشی، بار اقتصادی و فشار روانی بسیاری را به جامعه و سیستم بهداشتی و درمانی تحمیل می کنند. از جمله این اختلالات مزمن می‌توان به سندرم روده تحریک پذیر اشاره کرد. این پژوهش به منظور مقایسه هیجانات شرم و گناه در مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر و افراد عادی انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه پس رویدادی از نوع علّی- مقایسه ای می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، تمامی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی گوارش شهر اردبیل در سال 1397 بودند. نمونه آماری شامل40 نفر بیمار و 40 فرد سالم(با همتا سازی نسبی) بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه های اطلاعات جمعیت شناختی و هیجانات خودآگاه(TOSCA 2) جمع آوری و با آزمون خی دو و آزمون T مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نشان داد که میانگین و انحراف معیار شرم در گروه بیمار (57/6±57/43) و گروه سالم (08/4±16/33) و هیجان گناه در گروه بیمار (82/6±70/46) و گروه سالم (25/4±90/34) می باشد. نتایج آزمون تی نشان داد که تفاوت معناداری بین هیجان شرم (18/5=T، 001/0 p<) و هیجان گناه (46/4=T، 001/0 p<) در دو گروه بیمار و سالم وجود دارد.
نتیجه گیری:‌ نتایج نشان داد که افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر نمرات بالاتری در هیجان شرم و گناه در مقایسه با افراد عادی کسب کردند.
کلیدواژه ها:
هیجان شرم، هیجان گناه، سندرم روده تحریک پذیر
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است