رابطه تحمل پریشانی و اضطراب درد با ویژگی های شخصیت مرزی : نقش واسطه ای ترومای کودکی
کد مقاله : 1050-IRANPA-FULL
نویسندگان:
مائده علی اکبری *1، فریده حسین ثابت2
1دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:
تجربیات ناگوار دوران کودکی دارای آثار و پیامدهای درازمدت و ناخوشایندی بر تحول و سازگاری شخصیت در دوران بزرگسالی است. وجود مشکلات روانی از جمله ویژگی های شخصیت مرزی می تواند بر رفتار، شناخت و ارتباط بین فردی به خصوص در شرایط تنش زای زندگی تأثیر منفی بگذارد. شناسایی و ارتباط عواملی همچون تحمل پریشانی ، اضطراب درد و ترومای کودکی با این ویژگی ها مهم است. لذا این مطالعه به منظور بررسی رابطه بین تحمل پریشانی و اضطراب درد با ویژگی های شخصیت مرزی ونقش واسطه ای ترومای کودکی انجام شد.
طرح پژوهشی حاضر از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان 20 تا 50 ساله شهر تهران در نیمه دوم سال 1399 بود.بدین منظور 150 نفر از طریق نمونه گیری در دسترس به صورت اینترنتی در پژوهش شرکت کردند. از شرکت کنندگان خواسته شد پرسشنامه های تحمل پریشانی هیجانی(DTS)، نشانگان اضطراب درد(PASS-20:) ، شخصیت مرزی (STB) و ترومای کودکی( CTQ) را تکمیل کنند.
داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS-24و AMOS-24 و روش تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تحلیل ها نشان دادند که تحمل پریشانی و اضطراب درد از طریق ترومای کودکی بر تمامی زیرمقیاس های شخصیت مرزی اثر غیرمستقیم منفی دارند. همچنین تحمل پریشانی و اضطراب درد یکی از عوامل مهم پیش بین ویژگی های شخصیت مرزی در بزرگسالان هستند. همچنین توجه به این عوامل در مداخلات درمانی، که می تواند ناشی از ضربه دوران کودکی باشد در سازگاری افراد آسیب دیده کمک شایانی می کند.
کلیدواژه ها:
تحمل پریشانی هیجانی ، اضطراب درد ، ویژگی های شخصیت مرزی، ترومای کودکی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است