اثربخشی روایت درمانی گروهی بر پذیرش سوگ در داغدیدگان
کد مقاله : 1051-IRANPA-FULL
نویسندگان:
انسیه زندکریمی *1، عزت الله کردمیرزا2، حسین اسکندری3
1روانشناسی بالینی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه علامه طباطبائی
2استادیار روان شناسی دانشگاه پیام نور البرز
3دانشیار گروه روان شناسی عمومی و بالینی، دانشگاه علامه طباطیائی
چکیده مقاله:
هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی روایت درمانی گروهی بر پذیرش سوگ داغدیدگان شهر تهران بود. جامعه آماری، شامل بزرگسالان شهر تهران می‌شد که در فاصله زمانی دو ماه تا یک سال گذشته، یکی از اعضای خانواده خود را به دلیل مرگ از دست داده بودند. به روش نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 12 نفر انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند. ابزار تحقیق نیز پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه تجربه سوگ بود. برای تحلیل داده‌‌ها از آزمون ویل-کاکسون استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی داده‌ها، کاهش معنادار نمرات سوگ در اعضای گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل را نشان می‌داد. بر این اساس می‌توان نتایج پژوهش حاضر را تاییدی بر این نکته قلمداد کرد که روایت‌درمانی گروهی به عنوان مداخله‌ای کوتاه مدت با ایجاد فضای حمایت‌گرانه، داغدیدگان را به سمت بازگو کردن داستان سوگ خود برای رسیدن به درک بهتر، پذیرش فقدان و خلق معنایی از آن سوق داده و موجب پذیرش سوگ در آن‌ها می‌شود.
کلیدواژه ها:
روایت‌درمانی گروهی، داغدیده، سوگ، معنا
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است