تعیین نقش اضطراب سلامت و تنیدگی در پیش بینی اضطراب کرونا در دانش آموزان
کد مقاله : 1053-IRANPA-FULL
نویسندگان:
راضیه نظری *1، رویا زارع2، ُسولماز آقازاده3
1گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه ازاد اسلامی، اردبیل، ایران.
2گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
3گروه روان شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
چکیده مقاله:
سرعت بالای شیوع ویروس کرونا موجب پیدایش اضطراب و نگرانی بسیار در کل دنیا شده است. هدف از این مطالعه تعیین نقش اضطراب سلامت و تنیدگی در پیش بینی اضطراب کرونا بود. روش مطالعه توصیفی -همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوره دوم شهر اردبیل در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 100 نفر انتخاب شدند. به منظور روش گردآوری داده ها از مقیاس اضطراب بیماری کرونا، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس و پرسشنامۀ کوتاه اضطراب سلامت استفاده شد. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار آماری SPSS با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین اضطراب سلامت (385/0r=، 01/0P<) و تنیدگی (393/0r=، 01/0P<) با اضطراب کرونا در دانش آموزان رابطه وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد 53 درصد از اضطراب کرونا در دانش آموزان توسط اضطراب سلامت و تنیدگی تبیین می‌شود. این نتایج حاکی از نقش مهم متغیرهای اضطراب سلامت و تنیدگی در پیش بینی اضطراب کرونا در دانش آموزان می باشد.
کلیدواژه ها:
اضطراب سلامت، تنیدگی، اضطراب کرونا
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است