پیش‌بینی فرسودگی زناشویی بر اساس اضطراب کرونا و راهبردهای مقابله‌ای
کد مقاله : 1056-IRANPA-FULL
نویسندگان:
الهام فتاحی *
دانشگاه هرمزگان
چکیده مقاله:
پیش‌بینی فرسودگی زناشویی بر اساس اضطراب کرونا و راهبردهای مقابله‌ای
الهام فتاحی ، کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
فرسودگی در زوجین، وضعیت غم‌انگیز و ویرانگری است که موجب می‌شود افراد با انگیزه، روحیه خود را از دست بدهند و در پی آن بر خصومت و خشونتشان افزوده شود. عوامل متعددی موجب پدیدایی فرسودگی زناشویی می‌شوند. با توجه به شرایط پیش آمده و تاثیری که پاندمی کرونا بر ابعاد مختلف زندگی افراد داشته، این پژوهش با هدف بررسی پیش‌بینی فرسودگی زناشویی بر اساس اضطراب کرونا و راهبردهای مقابله‌ای انجام شده است. مطالعه‌ی حاضر از نوع همبستگی است. جامعه‌ی پژوهش، شامل کلیه‌ی متاهلین شهرستان سمیرم در سال 1400 بود، که تعداد 537 نفر(116 مرد و 421 زن) به صورت در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های فرسودگی زناشویی پاینز((CBM، اضطراب کرونا و راهبردهای مقابله‌ای بیلینگز و موس که به صورت آنلاین طراحی و به همراه توضیحات مختصر(نحوه‌ی پاسخگویی) ارائه شد، پاسخ دادند.
نتایج آزمون همبستگی نشان داد که هر دو بعد جسمی و روانی اضطراب کرونا و راهبردهای مقابله‌ای هیجان‌مدار و جسمانی کردن رابطه مثبت و معناداری با فرسودگی زناشویی دارند(05/0>P) و راهبردهای مقابله‌ای مسئله‌مدار، جلب حمایت اجتماعی و ارزیابی شناختی رابطه منفی و معناداری با فرسودگی زناشویی دارند(05/0>P). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، ابعاد(جسمی و روانی) اضطراب کرونا و راهبردهای ارزیابی شناختی، پیش‌بینی‌کننده معنادار فرسودگی زناشویی نیستند. ولی راهبردهای جسمانی کردن، هیجان‌مدار، مسئله‌مدار و جلب حمایت اجتماعی به ترتیب با ضرایب بتای استاندارد 33/0، 21/0، 18/0- و 9/0- پیش‌بینی‌کننده معنادار فرسودگی زناشویی هستند.

واژگان کلیدی: فرسودگی زناشویی، اضطراب کرونا، راهبردهای مقابله‌ای
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: فرسودگی زناشویی، اضطراب کرونا، راهبردهای مقابله‌ای
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است