پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان براساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و انعطاف‌پذیری شناختی
کد مقاله : 1057-IRANPA-FULL
نویسندگان:
آرمیتا فروتن *
دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده مقاله:
مقدمه: با توجه به اهمیت نقش بهزیستی روان‌شناختی در سلامت روانی دانشجویان، شناسایی عوامل هیجانی و شناختی موثر بر آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنابرین، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و انعطاف‌پذیری شناختی در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان بود.
روش: طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تشکیل می‌دادند که از بین آن‌ها 200 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های بهزیستی روان‌شناختی (RSPWB)، تنظیم شناختی هیجان (CERQ) و انعطاف‌پذیری شناختی (CFI) پاسخ دادند.
یافته‌ها: نتایج تحلیل داده‌ها با روش همبستگی پیرسون نشان داد که راهبردهای تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی و ارزیابی مجدد مثبت با بهزیستی روان‌شناختی رابطه مثبت معنا‌داری دارند، در حالی که راهبردهای سرزنش خود، سرزنش دیگران و فاجعه‌سازی به صورت منفی با بهزیستی روان‌شناختی همبستگی داشتند. همچنین، بین انعطاف‌پذیری شناختی با بهزیستی روان‌شناختی رابطه مثبت معنا‌داری یافت شد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد مدل پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی به ترتیب شامل انعطاف‌پذیری شناختی و راهبردهای تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی، سرزنش خود و سرزنش دیگران بود، این متغیرها به طورکلی قادر به پیش‌بینی 45 درصد واریانس بهزیستی روان‌شناختی بودند.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نقش پیش‌بینی‎کنندگی انعطاف‌پذیری شناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در بهزیستی روان‌شناختی را برجسته نمود. بنابراین، به نظر می رسد که آموزش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و انعطاف‌پذیری شناختی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقاء بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان داشته باشد.
کلیدواژه ها:
بهزیستی روان‌شناختی، تنظیم شناختی هیجان، انعطاف‌پذیری شناختی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است