رابطه درماندگی آموخته شده با فرسودگی شغلی در زنان معلم شهرستان یزد
کد مقاله : 1058-IRANPA-FULL
نویسندگان:
مهدیه شاکر اردکانی *1، لیدا ایوبی1، حسن زارعی محمود آبادی2
1گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سراسری یزد، یزد
2مدیر گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سراسری یزد، یزد
چکیده مقاله:
یکی از دغدغه‌های مرتبط با شغل معلمی، فرسودگی شغلی است. فرسودگی شغلی می‌تواند معلمان را از لحاظ جسمی، روانی و هیجانی تحت تاثیر قرار دهد و همچنین می‌تواند باعث احساس درماندگی در معلمان شود. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین درماندگی آموخته‌شده و ابعاد فرسودگی شغلی در معلمان انجام شد. روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش تمام زنان معلم شهرستان یزد بود که از بین آنها تعداد 135 نفر معلم به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاچ و پرسشنامه درماندگی آموخته‌شده سلیگمن بود. داده‌ها به‌ وسیله‌ی آزمون همبستگی پیرسون و آزمون t تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که بین درماندگی آموخته‌شده و دو بعد از فرسودگی شغلی یعنی مسخ شخصیت و خستگی عاطفی رابطه معناداری وجود دارد (p<0/05). درحالی‌که رابطه معناداری بین کفایت شخصی و درماندگی آموخته‌شده یافت نشد (p>0/05). در نتیجه می‌توان با شناخت درماندگی در معلمان، زمینه فرسودگی شغلی در آنها را کم کرد.
کلیدواژه ها:
درماندگی آموخته شده؛ فرسودگی شغلی؛ زنان معلم
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است