رابطه درماندگی آموخته شده با خلاقیت در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر یزد
کد مقاله : 1059-IRANPA-FULL
نویسندگان:
مریم حاج لطفعلیا *1، حسن زارعی محمود آبادی2
1گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سراسری یزد، یزد
2مدیر گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سراسری یزد، یزد
چکیده مقاله:
دانش‌آموزان با خلاقیت می‌توانند در زمینه تحصیلی به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یابند. دانش‌آموز خلاق می‌تواند جلوی درماندگی آموخته‌شده خود را با خلاقیت بگیرد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه‌ی درماندگی آموخته‌شده با خلاقیت در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر یزد انجام شد. طرح پژوهش غیرآزمایشی (توصیفی) همبستگی بود. جامعه‌ی پژوهش تمام دانش‌آموزان دبیرستانی شهر یزد در سال تحصیلی 1400_1399 بود. نمونه شامل 120 نفر از دانش‌آموزان دبیرستانی شهر یزد بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی و به شیوه‌ی طبقه‌بندی انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری خلاقیت از پرسشنامه استاندارد خلاقیت تورنس و برای اندازه‌گیری درماندگی آموخته‌شده از پرسشنامه درماندگی آموخته‌شده استفاده شد. داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS، از طریق محاسبه‌ی ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t برای دو گروه مستقل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین درماندگی آموخته‌شده و خلاقیت رابطه‌ی معنادار و منفی وجود دارد (p<0.05). همچنین بین نمرات کلی خلاقیت و نیز درماندگی آموخته‌شده‌ی دختران و پسران تفاوت معناداری وجود ندارد (p>0.05). به طور کلی نتایج نشان داد که درماندگی آموخته‌شده تأثیرات منفی بر خلاقیت می‌گذارد و ممکن است سبب افت تحصیلی در دانش‌آموزان شود.
کلیدواژه ها:
درماندگی آموخته شده، خلاقیت، دانش‌آموزان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است