هیجانِ حیرت: کاهش خودمداری و افزایش جمع گرایی
کد مقاله : 1063-IRANPA-FULL
نویسندگان:
ابراهیم احمدی *
گروه روان شناسی، واحد بویین زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بویین زهرا، ایران
چکیده مقاله:
مقدمه: نظریه پردازان حوزۀ هیجان ها گفته اند که حیرت، هیجانی است که از فردگرایی انسان ها (یعنی توجه صرف به خواسته ها و دغدغه های خود) می کاهد و بر جمع گرایی آنها (یعنی توجه به هویت جمعی) می افزاید. روش: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر هیجان حیرت بر خودمداری و جمع-گرایی، با یک طرح آزمایشی به آزمون این فرضیه پرداخت که هیجان حیرت، خودمداری مردم را کاهش و جمع گرایی آنها را افزایش می دهد. 99 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم پزشکی تهران (6153 = N)، به گونۀ تصادفی گزینش و به دو گروه گمارده شدند: به یک گروه فیلمی حیرت-برانگیز و به گروه دیگر فیلمی سرگرم کننده نمایش داده شد. سپس خودمداری و جمع گرایی آزمودنی ها با استفاده از روش ترسیمی کیتایاما، پارک، سوینسر، کاراساوا، و یوسکال (2009) اندازه-گیری شد. یافته ها: آزمون های t مستقل نشان دادند که گروه حیرت، در مقایسه با گروه سرگرمی، خودمداری کمتر و جمع گرایی بیشتری دارد. نتیجه گیری: پس هیجان حیرت می تواند خودمداری انسان ها را کاهش و جمع گرایی آنها را افزایش دهد.
کلیدواژه ها:
جمع گرایی، حیرت، خودمداری، فردگرایی، همکاری اجتماعی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است