تجربه روانشناختی بیماران مبتلا به COVID-19 در شهر همدان- ایران: یک مطالعه کیفی
کد مقاله : 1066-IRANPA-FULL
نویسندگان:
هادی غضنفری *1، محمد احمدپناه2، امیر کشاورزی3
1روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی علوم پزشکی همدان
2روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی همدان
3روانپزشکی دانشکده پزشکی، همدان
چکیده مقاله:
مقدمه: کروناویروس (COVID-19) با آغاز سال 2020 به تدریج به مرحله اپیدمی جهانی رسید. این بیماری برخلاف بیماری‌های ویروسی قبلی باتوجه به قدرت شیوع بالا به یک بحران جهانی تبدیل شد که با علایم روانشناختی همراه شد.
روش: روش مطالعه حاضر از نوع کیفی بود. جامعه آماری شامل بیماران مبتلا به کووید 19 که در سال 1399-1400 به بیمارستان فرشچیان سینا در همدان مراجعه می‌کردند. با توجه به کیفی بودن این پژوهش از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند و دردسترس استفاده‌ شد. باتوجه به قاعده اشباع‌سازی داده‌ها در پژوهش کیفی تعداد 18 آزمودنی تحت روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی از روش تحلیل موضوعی و در قالب طبقه‌بندی، شاخص‌گذاری و سنخ‌بندی داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که الگوهای شناختی تحریف‌شده فاجعه‎سازی و پیش‌گویی منفی، انگ اجتماعی، احساس طردشدگی، نگرانی از بیمارشدن بستگان آسیب‌پذیر، ترس از مرگ و علایم تروما و آسیب از تجربه‌های روانشناختی بیماران مبتلا به کروناویروس بود.
نتیجه‌گیری: بیماران مبتلا به کروناویروس علایم روانشناختی خاصی را تجربه می‌کنند و باتوجه به نقش عوامل روانشناختی در تشدید علایم کروناویروس، درمان‌های روانشناختی در درمان این بیماران درنظر گرفته شود.
کلیدواژه ها:
واژگان: کروناویروس، تجربه روانشناختی، درمان روانشناختی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است