مقایسۀ طرحواره های ناسازگار اولیۀ والدین مبتلایان به وسواس فکری-عملی، افسردگی و گروه غیربالینی
کد مقاله : 1067-IRANPA-FULL
نویسندگان:
مریم میرمحمد صادقی *1، حمید رضا آتش پور2، اصغر آقایی1
1علوم انسانی/ علوم تربیتی و روانشناسی/ دانشگاه آزاد خوراسگان/ اصفهان/ ایران
2علوم انسانی/ علوم تربیتی و روانشناسی/ دانشگاه آزاد خوراسگان/ اصفهان / ایران
چکیده مقاله:
مقدمه: افسردگی و وسواس فکری- عملی از اختلالات رایج روانی محسوب می شوند که شناخت و بررسی عوامل شکل گیری آن در پیشگیری نقش مهمی دارد . خانواده یکی از مهمترین عوامل موثر بر رشد شخصیت فرد است و نقش والدین در شکل گیری شخصیت افراد به اثبات رسیده است.
هدف از این پژوهش مقایسۀ طرحواره های ناسازگار اولیۀ والدین مبتلایان به وسواس فکری-عملی، افسردگی و گروه غیربالینی بود. روش پژوهش: از نوع علی-مقایسه ای و روش نمونه گیری به شیوۀ در دسترس بود. نمونۀ آماری شامـل والدین 30 نــفر از مبتلایان بـه وسواس فکری-عملی و والدین 30 نفر از افراد مبتلا به افسردگی و والدین 30 نفر از افراد عادی است(180 نفر). ابزار مورد استفاده، پرسشنامه های افسردگی بک، وسواس فکری-عملی پادوا، پـرسشنامه تجدید نظر شدۀ علایم روانیو پــرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ بوده است.
یافته ها: نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین طرحواره های ناسازگار اولیه و پنج حوزه طرحواره ای والدین مبتلایان به وسواس فکری-عملی، افسردگی و گروه غیربالینی وجود دارد(05/0P<). نتایج آزمون تعقیبی شفه نشان داد که بین طرحواره های ناسازگار اولیه والدین افراد مبتلا به وسواس فکری-عملی و افسردگی تفاوت معناداری وجود ندارد،اما تفاوت معناداری بین طرحواره های ناسازگار اولیه والدین افراد مبتلا به وسواس فکری-عملی و مبتلایان به افسردگی با والدین گروه غیربالینی وجود دارد(05/0P<).
نتیجه گیری: وجود طرحواره های ناسازگار اولیه در والدین می تواند منجر به سبک والدینی و مهارت های فرزندپروری ناسالم در آنها و آماده کردن محیط برای ابتلای فرزندان به اختلالاتی همچون وسواس فکری-عملی و افسردگی شود.
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: طرحواره های ناسازگار اولیه، وسواس فکری-عملی، افسردگی، گروه غیربالینی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است