بررسی رابطه اضطراب بیماری کرونا با مولفه های عدم تحمل بلاتکلیفی
کد مقاله : 1068-IRANPA-FULL
نویسندگان:
اعظم قرآنی *، زهرا مدامی، شادی منعم، یگانه رستمی، مجید محمودعلیلو، راضیه پاک
گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
چکیده مقاله:
اهداف: ترس و نگرانی زیاد در مورد یک بیماری می‌تواند باعث ایجاد هیجانات شدید افراد گردد. براین اساس هدف مطالعه حاضر بررسی نقش عدم تحمل بلاتکلیفی در پیش بینی شدت اضطراب بیماری کرونا می باشد. مواد و روش‌ها: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و به صورت اینترنتی صورت گرفت. 104 نفر در این مطالعه شرکت کردند. به منظور گردآوری داده‌ها در این پژوهش از مقیاس اضطراب بیماری کرونا و مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. داده‌ها بعد از جمع آوری به نسخه 23 نرم افزار SPSS وارد شد و با آمار توصیفی و استنباطی شامل میانگین و انحراف معیار و ضریب همبستگی پیرسون، آزمون کلموگروف اسمیرونوف و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل صورت گرفت. یافته‌ها: نتایج حاصل از ضرایب همبستگی نشان داد که بین اضطراب بیماری با عدم تحمل بلاتکلیفی رابطه معنی داری وجود دارد (001/0>p). نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که 1/32 درصد از واریانس اضطراب بیماری کرونا توسط مولفه‌های عدم تحمل بلاتکلیفی تبیین گردید. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه می‌توان عدم تحمل بلاتکلیفی را پیش‌بین مناسبی برای شدت اضطراب بیماری کرونا در نظر گرفت.
کلیدواژه ها:
اضطراب بیماری کرونا، عدم تحمل بلاتکلیفی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است