بررسی نشانه‌های اختلالات هیجانی در همه گیری کرونا ویروس
کد مقاله : 1074-IRANPA-FULL
نویسندگان:
فائزه ابراهیمی صدر *1، فاطمه قاسمی طابق1، آیسان محمودعلیلو2، مجید محمودعلیلو3، راضیه پاک1
1روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
2دانشجو پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
3گروه روانشناسی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
چکیده مقاله:
اهداف: اختلالات هیجانی گستره ای از اختلالات روان‌پزشکی را تشکیل می‌دهند که برخی عوامل سبب‌ساز مشترک در آن‌ها نقش بارزی ایفا می‌کنند. براین اساس هدف مطالعه حاضر بررسی اختلالات هیجانی در همه گیری کرونا ویروس می‌باشد. مواد و روش‌ها: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و به صورت اینترنتی صورت گرفت. 174 نفر در این مطالعه شرکت کردند. به منظور گردآوری داده‌ها در این پژوهش از مقیاس اضطراب بیماری کرونا، پرسشنامه افسردگی بک ویرایش دوم (BDI-II)، پرسشنامه اضطراب بک (BAI) و مقیاس استرس ادراک شده به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. داده‌ها بعد از جمع آوری به نسخه 23 نرم افزار SPSS وارد شد و با آمار توصیفی و استنباطی شامل میانگین و انحراف معیار و ضریب همبستگی پیرسون، آزمون کلموگروف اسمیرونوف و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل صورت گرفت. یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد، ادراک منفی از تنیدگی با بتای 0/94 و ادراک مثبت از تنیدگی با بتای 0/41 - افسردگی را پیش بینی می‌کند. همچنین ادراک منفی از تنیدگی با بتای 0/96 اضطراب را پیش بینی می‌کند، در حالی که ادراک مثبت از تنیدگی نتوانست اضطراب را پیش بینی کند. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه می‌توان استرس ادارک شده پیش بینی پیامدهای منفی از جمله اضطراب، افسردگی و آسیب شناختی مرتبط با سلامتی در نظر گرفت.
کلیدواژه ها:
کلیدواژه‌ها: اضطراب، افسردگی، استرس ادراک شده، پاندمی کرونا ویروس Keywords: Anxiety, Depression, Perceived Stress, Coronavirus Pandemic
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است