پیش‌بینی ویژگی‌های اختلال شخصیت مرزی بر اساس تمایزیافتگی خود در نظریه بوئن
کد مقاله : 1075-IRANPA-FULL
نویسندگان:
عبدالمالک افشانی *1، نسرین اسماعیلیان2، محسن دهقانی2، محمد علی مظاهری2
1گروه مشاوره دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
2گروه روانشناسی. دانشکده روانشناسی. دانشگاه شهید بهشتی تهران
چکیده مقاله:
چکیده
اختلال شخصیت مرزی، یک اختلال روانی پیچیده و جدی است که حاوی یک الگوی فراگیر بی‌ثبات در روابط بین فردی، خودانگاره، عواطف و تکانش گری است که از اوایل بزرگسالی آغاز می‌شود و تروماهایی در تاریخچه ی دوران کودکی مبتلایان به این اختلال دیده می شود. پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی ویژگی‌های اختلال شخصیت مرزی بر اساس تمایزیافتگی خود انجام شد. این پژوهش غیرآزمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش حاضر کلیه دانشجویان مقاطع مختلف در دانشگاه‌های شهر تهران بود که 372 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات، مقیاس فرم کوتاه تمایزیافتگی خود دریک (2011) و پرسشنامه ارزیابی ویژگی‌های اختلال شخصیت مرزی بود. داده‌های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که ابعاد تمایزیافتگی خود می توانند ویژگی‌های اختلال شخصیت مرزی را پیش بینی کنند. بنابراین در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت وقتی که تمایزیافتگی خود پایین باشد ویژگی‌های شخصیت مرزی (بی‌ثباتی عاطفی، مشکلات هویتی، روابط بین فردی و آسیب زدن به خود) شدت می گیرند و وقتی تمایزیافتگی خود بالا باشد ویژگی‌های شخصیت مرزی کاهش می یابند.
کلیدواژه ها:
واژه‌های کلیدی: تمایزیافتگی خود، ویژگی‌های اختلال شخصیت مرزی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است