چشم انداز آسیب اجتماعی و روانی افکار خودکشی: نظری اجمالی بر عوامل خطر افکار خودکشی و شرایط پاندامی کرونا ویروس
کد مقاله : 1077-IRANPA-FULL
نویسندگان:
راضیه پاک *1، مجید محمودعلیلو2، اعظم قرآنی3، فاطمه قاسمی طابق4، زهره فصل بهار1، سحر ترابی زنوز1، آیسان محمودعلیلو5
1گروه روانشناسی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - دانشگاه تبریز
2گروه روانشناسی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
3روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
4دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز
5دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، تبریز، ایران
چکیده مقاله:
خودکشی یکی از مسائل جدی روانی و اجتماعی است و به عمل خاتمه دادن عمدی به زندگی گفته می‌شود؛ مشروط بر اینکه به میل خود فرد و به دست خود او صورت گیرد. در واقع، پدیده خودکشی به دو صورت افکار خودکشی و رفتارهای خودکشی وجود دارد. افکار خودکشی اشاره به فکر یا برنامه ریزی به انجام رفتاری دارد که به زندگی فرد پایان می‌دهد‌. خودکشی پدیده ای است که عوامل مختلفی در پیدایش آن نقش دارند. از عوامل مهم می‌توان به وضعیت اقتصادی، فرهنگ و ویژگی شخصیتی افراد اشاره کرد. در این مبحث به طور خلاصه به برخی از عوامل خطر برای افکار خودکشی و همچنین عوامل محافظتی پرداخته شده است. روش در این بررسی مرور روایتی است و برای جستجوی مقالات از کلیدواژه‌های خودکشی، عوامل خطر خودکشی، افکار خودکشی، کرونا و خودکشی استفاده شده است. برای یافتن مقالات پایگاه های اطلاعاتی فارسی و انگلیسی معتبر نظیر نورمگز، ایرانداک، SID، Google Scholar، Science Direct جستجو شده است. در طی این جستجو تعداد 2000 مقاله در خصوص خودکشی یافت شد که از بین آنها 20 مقاله انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتیجه این بررسی به نظر میرسد که تعامل پیچیده ای بین عوامل خطر خودکشی وجود دارد که افراد را به سمت افکار خودکشی می کشاند. به عبارتی، مجموعه ای از عوامل زیستی، روانی و اجتماعی فرد را مستعد خودکشی می کند. بنابراین بهتر است از رویکرد زیستی، روانی و اجتماعی برای امر مداخله کمک گرفته شود.
کلیدواژه ها:
خودکشی، عوامل خطر، عوامل محافظتی، کرونا ویروس
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است