نقش انسجام خانواده در بروز آلکسی تایمیا و اعتیاد به اینترنت در کاربران نوجوان پسر شبکه های مجازی فیس بوک و توییتر
کد مقاله : 1078-IRANPA-FULL
نویسندگان:
نجمه عسگری *1، مبین کاذی2، کوروش نامداری3، ملیحه السادات میر حسینی رنانی4
1گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، شهر اصفهان
2قارغ التحصیل دانشگاه ماریلند امریکا
3استادیار گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان
4گروه روانشناسی، دانشگاه اردکان، یزد، ایران
چکیده مقاله:
تلاش خانواده ها صرفاً در جهت رفع نیازهای روزمره، تبعات روانی بسیاری برای فرزندان به همراه خواهد داشت، از جمله این موارد دلزدگی کودکان و نوجوانان از بافت خانوادگی و دل سپردن به فضاهای مجازی است که طبیعتاً تامین کننده سلامت روان آنان نخواهد بود. پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش پیش بینی کنندگی انسجام خانواده در بروز آلکسی تایمیا و اعتیاد به اینترنت در یک نمونه 261 نفری از دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر اصفهان که عضو شبکه های مجازی فیس بوک و توییتر بوده اند، انجام شد. مقیاس انسجام خانواده سامانی(2002) برای سنجش انسجام خانواده، مقیاس آلکسی تایمیای تورنتو (TAS-20) برای سنجش آلکسی تایمیا و مقیاس اعتیاد به اینترنت یانگ (IAT) برای سنجش اعتیاد به اینترنت به کار رفت. داده ها با استفاده از شاخصهای ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند گانه و ضریب بتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و به صورت مدل در آمدند. یافته ها حاکی از رابطه منفی و معنادار بین نمره کل آلکسی تایمیا (463/0r= -)، مولفه های آن (دشواری در تشخیص و شناسایی احساسات(483/0-r=)، دشواری در توصیف احساسات (300/0-r=) و تمرکز بر تجارب بیرونی (350/0-r=)) و اعتیاد به اینترنت(484/0-r=) با انسجام خانواده بود. ضمن اینکه عامل اعتیاد به اینترنت با مقدار 294/0- =، عامل دشواری در تشخیص و شناسایی احساسات با مقدار 262/0-= و عامل تمرکزبر تجارب بیرونی با مقدار 166/0-= بیشترین تأثیر معنادار را در تبیین تغییرات و پیش بینی انسجام خانواده داشت. این مطالعه نشان دهنده نقش انسجام خانواده در بروز آلکسی تایمیا و اعتیاد به اینترنت بود.
کلیدواژه ها:
انسجام خانواده، آلکسی تایمیا، اعتیاد به اینترنت، شبکه های مجازی، فیس بوک، توییتر
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است