مقایسه اضطراب مرگ، تاب آوری و بهزیستی ذهنی در زنان و مردان سالمند
کد مقاله : 1079-IRANPA-FULL
نویسندگان:
معصومه ملکی پربازاری *1، طاها جاوید2، میلاد سبزه آرای1
1استادیار گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
2کارشناسی ارشد روانشناسی عممی، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
چکیده مقاله:
یکی از وقایع اجتناب ناپذیری که در زندگی آدمی رخ می دهد، سالمندی است و از مهمترین مسائل جامعه چگونگی برخورد با این پدیده است. هدف پژوهش حاضر مقایسه اضطراب مرگ، تاب‌آوری و بهزیستی ذهنی در زنان و مردان سالمند بود. پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه ای و جامعه آماری شامل زنان و مردان سالمند (65-55 سال) شهر رشت در سال 1399 بود. از میان جامعه آماری، 50 مرد و 50 زن سالمند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. داده‌های پژوهش به صورت مجازی و از طریق تهیه پرسشنامه آنلاین و به اشتراک گذاشتن لینک آن در صفحات اینستاگرام انجام شد. پرسشنامه آنلاین تهیه شده شامل سوالات پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003)، پرسشنامه بهزیستی ذهنی کی یز و ماگیارمو (2003) و پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر (1970) بود. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس تک متغیره و چند متغیره تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین متغیرهای اضطراب مرگ (802/8=F)، تاب آوری (925/4=F)، بهزیستی ذهنی (886/8=F) و خرده مقیاس های آن یعنی بهزیستی هیجانی(459/4=F)، بهزیستی اجتماعی (412/3=F) و بهزیستی روانشناختی (269/4=F) در دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد (01/0>P). نتایج تحلیل میانگین‌ها نشان داد که اضطراب مرگ، تاب‌آوری، بهزیستی ذهنی و مولفه های آن در زنان سالمند بیشتر از مردان سالمند می باشد. نتایج این پژوهش لزوم توجه به تفاوت‌های روانشناختی در زنان و مردان سالمند را نشان می‌دهد.
کلیدواژه ها:
اضطراب مرگ، تاب آوری، بهزیستی ذهنی، سالمندی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است