بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجانی و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند ناشنوای شهر کرمانشاه در سال 1400
کد مقاله : 1080-IRANPA-FULL
نویسندگان:
مریم منصوبی *، شهین صفری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
چکیده مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجانی و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند ناشنوای شهر کرمانشاه در سال 1400 انجام گرفت.طرح پژوهش پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران دارای فرزند ناشنوای مراجعه کننده به مرکز بهزیستی شماره 2 شهر کرمانشاه می باشدکه تعداد آنها 45 نفر بود که طبق جدول مورگان تعداد 40 نمونه انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه 20 نفره آزمایش و کنترل قرار داده شدند،در مرحله پیش آزمون ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های تنظیم شناختی هیجانی(CERQ-P) و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHO) در میان گروه ها توزیع و نتایج ثبت شد سپس در حالی که گروه کنترل فقط شاهد بودند گروه 20 نفره آزمایش مورد مداخلات درمانی پذیرش و تعهد در 8 جلسه 60 دقیقه ای بصورت گروهی قرار گرفتند،در مرحله پس آزمون مجددا ابزارهای پژوهش بین دو گروه توزیع و داده ها جمع آوری شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون تحلیل کوواریانس چند راهه و یک راهه (آنکوا در متن مانکوا) در محیط نرم افزار SPSS استفاده شد.یافته ها نشان دادند که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی مادران موثر بوده است و نتایج حاکی از این بود که مداخلات درمانی صورت گرفته باعث تنظیم هیجان مادران شده و افزایش کیفیت زندگی آنان را در پی داشته است.
کلیدواژه ها:
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، تنظیم شناختی هیجانی، کیفیت زندگی .
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است