اثربخشی آموزش مدیریت زمان و مقابله با اهمالکاری بر خودکارآمدی و اضطراب آزمون
کد مقاله : 1082-IRANPA-FULL
نویسندگان:
ماریا رسولی *1، فاطمه پورآقا2، مریم موسی پور3
1عمومی، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی، واحد رشت
2دانشگاه گیلان، رشت، ایران
3دانشگاه آزاد رشت
چکیده مقاله:
دانش آموزان و دانشجویان هر کشور، جز لاینفک، پیشرفت در جوامع مدرن بشری می‎باشند، از این رو مسئله آموزش، سلامت این قشر از جامعه دغدغه‎ی تمامی ملت‎ها، پژوهشگران امروزی می‎باشد. پژوهش به بررسی اثر آموزش مدیریت اهمالکاری و مدیریت زمان بر اضطراب امتحان و خودکارامدی دانش‎آموزان شهر رشت در سال 1397 بود. این پژوهش شبه‎آزمایشی همراه با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل است که جامعه آماری آن شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول ناحیه دو شهر رشت بود. نمونه مورد بررسی شامل 18 دانش آموز پسر(9گروه کنترل و 9گروه آزمایش)به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. برای گروه آزمایش هشت جلسه آموزش مقابله با اهمالکاری و مدیریت زمان برگزار شد و گروه کنترل مداخله‎ایی دریافت نکرد. آزمودنی‎های پژوهش با استفاده از پرسشنامه‎های اضطراب آزمون ساراسون(1984) و خودکارآمدی عمومی شرر(1986) در طی دو مرحله(پیش آزمون و پس آزمون) مورد بررسی قرار گرفتند.
تحلیل داده‎ها با استفاده از شیوه‎های آمار توصیفی(میانگین، انحراف معیار و فراوانی و درصد) و آماراستنباطی(تحلیل کوواریانس) مورد بررسی قرار گرفت. کلیه تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار spss-ver20 انجام شد. نتایج نشان داد که آموزش مدیریت اهمالکاری و مدیریت زمان منجر به افزایش میانگین خودکارآمدی(01/0> p) و کاهش اضطراب امتحان(01/0) در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است. با نتایج می‎توان این طور استنباط نمود که آموزش مهارتهای مقابله با اهمالکاری و مدیریت زمان اثر معنی‎داری بر بهبود خودکارآمدی، کاهش اضطراب امتحان دانش‎آموزان مقطع متوسطه اول دارد
کلیدواژه ها:
مقابله با اهمالکاری، مدیریت زمان، خودکار آمدی، اضطراب امتحان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است